Noblesse-Quests

Aus Heldenreich

Wechseln zu: Navigation, Suche
Level Quest-Name Kurzbeschreibung Quest-Items NPC
(Ort)
Quest-Gebiet Quest-Art
50 Possessor of a Precious Soul - 1
(Noblesse-Questreihe)
... Datei:X.PNG Questitem Talien
(Aden)
Gebiet einmalig
(mit Subklasse anzunehmen)
60 Possessor of a Precious Soul - 2
(Noblesse-Questreihe)
... Datei:X.PNG Questitem Virgil
(Rune)
Gebiet einmalig
(mit Subklasse anzunehmen)
65 Possessor of a Precious Soul - 3
(Noblesse-Questreihe)
... Datei:X.PNG Questitem Caradine
(Goddard Castle Town)
Gebiet einmalig
(mit Subklasse anzunehmen)
75 Possessor of a Precious Soul - 4
(Noblesse-Questreihe)
... Datei:X.PNG Questitem Caradine
(Goddard Castle Town)
Gebiet einmalig
(mit Subklasse anzunehmen)
Persönliche Werkzeuge